عبدالحسین وهاب‌زاده

عبدالحسین وهاب‌زاده

عبدالحسین وهاب‌زاده کنشگر، پژوهشگر، مدرس و مترجم حوزه‌ی محیط‌زیست و بوم‌شناسی و بنیان‌گذارِ «مدرسه طبیعت» در صفحه‌نو از تجربیات خود درباره‌ی کودک و طبیعت سخن می‌گوید. 

در این دوره درباره‌ی شناخت دوران کودکی، تأثیر طبیعت بر رشد کودک، پیامدهای دوری کودک از طبیعت، شیوه‌ی یادگیری آزاد، انتخاب رویکرد آموزشی مناسب برای کودک و اشکالات موجود در نظام آموزشی، مطالب تازه و منسجمی ارائه شده است. همچنین درباره‌ی تسهیلگری، زیستگاه غنی، بازی و رهایی و تأثیرشان بر رشد کودک، تأثیرات مثبت و منفی خانواده بر کودک، راه‌هایی برای تجربه‌ی طبیعت در شهر، محله و خانه از وهاب‌زاده بسیار خواهید شنید. 

VahabZadeh goes on to cover the effects of facilitation, rich living environments, playing and freedom in child development. The positive and negative impacts of family on children, ways to gain experience with nature in towns, areas and at home.  

admin